governance

Stichting Maasduinen wordt bestuurd door een eenhoofdige Raad van Bestuur onder toezicht van een Raad van Toezicht. Maasduinen heeft de taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur geregeld overeenkomstig de Zorgbrede Governancecode. Deze code is een samenbundeling van moderne en inmiddels breed gedragen algemene opvattingen in de zorg over goed bestuur, toezicht en verantwoording. In de statuten van Maasduinen en in de reglementen van de Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur zijn de artikelen uit de Zorgbrede Governancecode opgenomen.

Dit houdt onder meer in dat de Raad van Bestuur verantwoording aflegt aan de Raad van Toezicht,  de interne risicobeheersings- en controlesystemen bespreekt met de Raad van Toezicht, en de Raad van Toezicht tijdig alle informatie verschaft die nodig is voor een goede uitoefening van de taak van de RvT. Dit betekent verder dat er beperkingen zijn met betrekking tot de benoembaarheid van een voormalig lid van de Raad van Toezicht tot de Raad van Bestuur en dat er voorschriften zijn omtrent nevenfuncties. Ook voorzien de statuten in de instandhouding en instelling van de Raad van Toezicht en zijn er bepalingen over benoeming, ontslag en schorsing opgenomen.

Daarnaast beschikt Maasduinen over een klokkenluidersregeling en legt zij jaarlijkse verantwoording af over het gevoerde beleid door middel van het jaarverslag.

Voor meer informatie over de statuten en de reglementen kunt u telefonisch contact opnemen met het secretariaat van Maasduinen op telefoonnummer 0416 - 541436 of een mail sturen naar secretariaat@maasduinenzorg.nl.

sitemap - disclaimer | Created by Goed Werk Communicatie